YATSI NAMAZI TESBİHATI

07.02.2023
626

Yatsı Namazı Tesbihatı

Yatsı Namazı Tesbihatı, Yatsı namazı kılınıp selam verildikten sonra yapılır. Yatsı namazı tesbihatının uzun hali şu şekildedir;

1- Ezan ve kametin arkasından bu dua okunur:

Allahümme rabbe hazihi’d-davet’it-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden’il-vesilete ve’l-fazilete ve’derecate’r-rafiate’l âliyeh, ilahî veb’ashu makâmen mahmuden’illez’i vaadteh İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd

2-Yatsı Namazının dört rekatlik farzından sonra “SELAM DUASI” okunur:

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm, ve etübü ileyh Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm

3-Arkasından “Salâten Tüncinâ” ya da “Salât-ı Münciye” olarak bilinen dua okunur:

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve’l-âfât Ve takdîlenâ bihâ cemiâ’l-hâcât Ve tutahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyiât Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât Ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât Min cemî’il-hayrâti fi’l-hâyâti ve ba’de’l-memât Âmin yâ mücib’ed-deavât, ve’l-hamdü lillâhi rabb’il-âlemin

4-İki rekat sünnet ve Vitr Namazı kılındıktan sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir:

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyü’l-azîym

5-Ayetel Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.

 • 33 Subhânallâh,
 • 33 Elhamdulillâh,
 • 33 Âllâhuekber

6-Tesbihlerden sonra;

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.

7-Duadan sonra;

Fa’lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur Sonra Muhammedu’r- rasûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

8-Besmele çekilip;

 İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

9-Müteakiben;

 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,
 • Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi’l-âlemîn

denir.

10-Müteakiben;

 • Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
 • Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
 • Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtârVâğfirlenâ verhamnâ ve’l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili’n-nuru’s-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeder-rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir.

Müteakiben İsmi Âzâm Duası okunur:

Bismillâhirrahmânirrahim

 • Yâ Cemilu Yâ Allâh
 • Yâ Karîbu Yâ Allâh
 • Yâ Mücîbu Yâ Allâh
 • Yâ Habîbu Yâ Allâh
 • Yâ Raûfu Yâ Allâh
 • Yâ Atûfu Yâ Allâh
 • Yâ Ma’rûfu Yâ Allâh
 • Yâ Latîfü Yâ Allâh
 • Yâ Azîymü Yâ Allâh
 • Yâ Hannânü Yâ Allâh
 • Yâ Mennânü Yâ Allâh
 • Yâ Deyyânü Yâ Allâh
 • Yâ Subhânü Yâ Allâh
 • Yâ Emânü Yâ Allâh
 • Yâ Bürhânü Yâ Allâh
 • Yâ Sultânü Yâ Allâh
 • Yâ Müste’ânü Yâ Allâh
 • Yâ Muhsinü Yâ Allâh
 • Yâ Mütealü Yâ Allâh
 • Yâ Rahmânü Yâ Allâh
 • Yâ Rahîmü Yâ Allâh
 • Yâ Kerîmü Yâ Allâh
 • Yâ Mecîdü Yâ Allâh
 • Yâ Ferdü Yâ Allâh
 • Yâ Vitru Yâ Allâh
 • Yâ Ehadü Yâ Allâh
 • Yâ Samedü Yâ Allâh
 • Yâ Mahmûdu Yâ Allâh
 • Yâ Sadıka’l-vâ’di Yâ Allâh
 • Yâ Âliyyü Yâ Allâh
 • Yâ Ganiyyü Yâ Allâh
 • Yâ Şâfî Yâ Allâh
 • Yâ Kâfî Yâ Allâh
 • Yâ Muâfî Yâ Allâh
 • Yâ Bâkî Yâ Allâh
 • Yâ Hâdî Yâ Allâh
 • Yâ Kâdiru Yâ Allâh
 • Yâ Sâtiru Yâ Allâh
 • Yâ Kahhâru Yâ Allâh
 • Yâ Cebbâru Yâ Allâh
 • Yâ Gaffâru Yâ Allâh
 • Yâ Fettâhu Yâ Allâh

Eller açılır, Yâ rabbe’s-semâvâti ve’l-ard, yâ zelcelâli ve’l-ikrâm Es’elüke bi hakkı hâzihi’l-esmâi küllihâ en tüsâlliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve râhimte ve terahhamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhime fil alemin Rabbenâ inneke hamîdun mecid Birâhmetike yâ erhâme’r-râhimin Velhamdü lillâhi rabbi’l-âlemin denir.

E’uzü besmele çekilerek Bakara Suresinin son iki ayeti okunarak tesbihat bitirilir ;

Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

 1. Bsra dedi ki:

  Emeğinize sağlık, Allah razı olsun 🍃