SABAH NAMAZI TESBİHATI

02.02.2023
814

Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah Namazı Tesbihatı, Sabah namazının farzı kılınıp selam verildikten sonra yapılır. Sabah namazı tesbihatının uzun hali şu şekildedir;

1-Ezan ve kametin arkasından bu dua okunur:

Allahümme rabbe hazihi’d-davet’it-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden’il-vesilete ve’l-fazilete ve’derecate’r-rafiati’l âliyeh, ilahî veb’ashu makâmen mahmuden’illez’i vaadteh İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd

2-Sabah Namazının iki rekatlik farzından sonra “SELAM DUASI” okunur:

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm, ve etübü ileyh Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm

3-Arkasından “Salâten Tüncinâ” ya da “Salât-ı Münciye” olarak bilinen duâ okunur:

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve’l-âfât Ve takdîlenâ bihâ cemiâ’l-hâcât Ve tutahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyiât Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât Ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât Min cemî’il-hayrâti fi’l-hâyâti ve ba’de’l-memât Âmin yâ mücib’ed-deavât, ve’l-hamdü lillâhi rabb’il-âlemin

4-Müteakiben 1 defa

Allâhumme innâ nukâddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu bihâ ehlü’s-semâvâti ve ehlü’l-aradîyn, şehâdeten eşhedü en

5-Müteakiben 10 defa

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir denir Onuncusundâ en sonuna ve ileyhi’l-masîyr eklenir

6-Tevbe istiğfar duası okunur.

 • Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)
 • Allâhümme ecirnâ min külli nâr
 • Allâhümme ecirnâ min fitneti’d-dîniyyeti ve dünyeviyyeh
 • Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri’z-zamân
 • Allâhümme ecirnâ min fitneti’l-mesihi’d-deccâli ve’s-sufyân
 • Allâhümme ecirnâ mine’d-dalâlâti ve’l-bıd’ıyyâti ve’l-beliyyât
 • Allâhümme ecirnâ min şerri’n-nefsi’l-emmâreh
 • Allâhümme ecirnâ min şurûri’n-nüfûsi’l-emmârati’l-firâvniyyeh
 • Allâhümme ecirnâ min şerri’n-nisâ
 • Allâhümme ecirnâ min belâ’in-nisâ
 • Allâhümme ecirnâ min fitneti’n-nisâ
 • Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-kâbr
 • Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-yevmi’l-kıyâmeh
 • Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem
 • Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik
 • Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik
 • Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-kabri ve’n-nîrân
 • Allâhümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’s-sum’âti ve’l-ucubi ve’l-fâhr
 • Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi’l-mülhidîyn
 • Allâhümme ecirnâ min şerri’l-munâfıkîyn
 • Allâhümme ecirnâ min fitneti’l-fâsıkîyn

Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili’n-nûru’s-sâdıkîyne fi hizmeti’l-kur’âni ve’l-imân, ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr (Eller yukarı çevrilir)Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr Âllâhümme edhılne’l-cennete mea’l-ebrârÂllâhumme edhılne’l-cennete meâ’l-ebrâr Allâhumme edhılnâ ve edhı’l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili’n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne fi hizmeti’l-imâni ve’l-kur’ân, el cennete meâ’l-ebrâr, salli alâ nebiyyike’l-muhtar ve âlihi’l-athâr ve ashâbihi’l-ahyâr ve sellim mâdâme’l-leylü ve’n-nehâr Âmin, velhamdü lillâhi rabbil âlemin

7-Bilinen namaz tesbihatına devam edilir:

Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyü’l-azîym

8-Ayete’l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.

 • 33 Subhânallâh,
 • 33 Elhamdulillâh,
 • 33 Âllâhuekber

9-Tesbihlerden sonra:

 Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.

10-Duadan sonra;

Fa’lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur Sonra Muhammede’r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

11-Besmele çekilip;

İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir

12-Müteakiben;

 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,
 • Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi’l-âlemîn denir.

13-Müteakiben;

 • Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
 • Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
 • Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtârVâğfirlenâ verhamnâ ve’l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili’n-nuru’s-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir

Müteakiben Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası okunur:

Bismillâhirrahmânirrahiym

 • Subhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Âziz tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Semi’ tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mücemmil tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Eller açılır Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne mine’n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri’n-nefsi ve’ş-şeytan ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’âti ve’d-dalâleti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn

Allâhumme edhilne’l-cennete mea’l-ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtar Amîn ve’l-hamdülillâhi rabbi’l-âlemin

E’uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son üç ayeti okunarak tesbihat bitirilir ;

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.