İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI

04.02.2023
225

İkindi Namazı Tesbihatı

İkindi Namazı Tesbihatı, İkindi namazı kılınıp selam verildikten sonra yapılır. İkindi namazı tesbihatının uzun hali şu şekildedir;

1-Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur:

Allahümme rabbe hazihi’d-davet’it-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden’il-vesilete ve’l-fazilete ve’derecate’r-rafiati’l âliyeh, ilahî veb’ashu makâmen mahmuden’illez’i vaadteh İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd

2-İkindi Namazının dört rek’atlik farzından sonra “SELAM DUASI” okunur:

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm, ve etübü ileyh Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm

3-Arkasından “Salâten Tüncinâ” ya da “Salât-ı Münciye” olarak bilinen duâ okunur:

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve’l-âfât Ve takdîlenâ bihâ cemiâ’l-hâcât Ve tutahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyiât Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât Ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât Min cemî’il-hayrâti fi’l-hâyâti ve ba’de’l-memât Âmin yâ mücib’ed-deavât, ve’l-hamdü lillâhi rabb’il-âlemin

4-Daha sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir:

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyü’l-azîym

Ayete’l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.

 • 33 Subhânallâh,
 • 33 Elhamdulillâh,
 • 33 Âllâhuekber

5-Tesbihlerden sonra:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr denir ve namazın duası yapılır

6-Duadan sonra;

Fa’lem ennehu denir ve 33 defa Lâ ilâhe illâllâh okunur Sonra Muhammede’r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

7-Besmele çekilip;

İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

8-Müteakiben;

 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,
 • Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi’l-âlemîn

denir.

9-Müteakiben;

 • Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
 • Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
 • Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtârVâğfirlenâ verhamnâ ve’l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili’n-nuru’s-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir

Müteakiben Tercüme-i İsm-i Âzâm Duası okunur.

Bismillâhirrahmânirrahiym

 • Subhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Âziz tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Semi’ tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mücemmil tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân Eller açılır, Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne mine’n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri’n-nefsi ve’ş-şeytan ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’âti ve’d-dalâleti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn

Allâhumme edhilne’l-cennete mea’l-ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtar Amîn ve’l-hamdülillâhi rabbi’l-âlemin

E’uzü besmele çekilerek Nebe suresinin son on ayeti okunarak tesbihat bitirilir ;

İnne lil muttekîne mefâzâ(mefâzen).

Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).

Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).

Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).

Lâ yes’meûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).

Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).

Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).

Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).

Zâlikel yevmul hakk(hakku), femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yenzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.