ÖĞLE NAMAZI TESBİHATI

03.02.2023
227

Öğle Namazı Tesbihatı

Öğle Namazı Tesbihatı, Öğle namazı kılınıp selam verildikten sonra yapılır. Öğle namazı tesbihatının uzun hali şu şekildedir;

1-Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur:

Allahümme rabbe hazihi’d-davet’it-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden’il-vesilete ve’l-fazilete ve’derecate’r-rafiate’l âliyeh, ilahî veb’ashu makâmen mahmuden’illez’i vaadteh İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd

2-Öğlen Namazının dört rek’atlik farzından sonra “SELAM DUASI” okunur:

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm, ve etübü ileyh Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm

3-Arkasından “Salâten Tüncinâ” ya da “Salât-ı Münciye” olarak bilinen dua okunur:

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve’l-âfât Ve takdîlenâ bihâ cemiâ’l-hâcât Ve tutahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyiât Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât Ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât Min cemî’il-hayrâti fi’l-hâyâti ve ba’de’l-memât Âmin yâ mücib’ed-deavât, ve’l-hamdü lillâhi rabb’il-âlemin

4-İki rek’at sünnet kılındıktan sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir:

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyü’l-azîym

Ayete’l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir:

 • 33 Subhânallâh,
 • 33 Elhamdulillâh,
 • 33 Âllâhuekber

5-Tesbihlerden sonra:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.

6-Duadan sonra;

Fa’lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur Sonra Muhammede’r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

7-Besmele çekilip;

İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

8-Müteakiben;

 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
 • Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,
 • Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi’l-âlemîn
 • denir.

9-Müteakiben;

 • Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
 • Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
 • Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtârVâğfirlenâ verhamnâ ve’l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili’n-nuru’s-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeder-rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir.

Müteakiben İsmi Âzâm Duası okunur:

Bismillâhirrahmânirrahiym

 • Yâ Cemilu Yâ Allâh
 • Yâ Karîbu Yâ Allâh
 • Yâ Mücîbu Yâ Allâh
 • Yâ Habîbu Yâ Allâh
 • Yâ Raûfu Yâ Allâh
 • Yâ Atûfu Yâ Allâh
 • Yâ Ma’rûfu Yâ Allâh
 • Yâ Latîfü Yâ Allâh
 • Yâ Azîymü Yâ Allâh
 • Yâ Hannânü Yâ Allâh
 • Yâ Mennânü Yâ Allâh
 • Yâ Deyyânü Yâ Allâh
 • Yâ Subhânü Yâ Allâh
 • Yâ Emânü Yâ Allâh
 • Yâ Bürhânü Yâ Allâh
 • Yâ Sultânü Yâ Allâh
 • Yâ Müste’ânü Yâ Allâh
 • Yâ Muhsinü Yâ Allâh
 • Yâ Mütealü Yâ Allâh
 • Yâ Rahmânü Yâ Allâh
 • Yâ Rahîmü Yâ Allâh
 • Yâ Kerîmü Yâ Allâh
 • Yâ Mecîdü Yâ Allâh
 • Yâ Ferdü Yâ Allâh
 • Yâ Vitru Yâ Allâh
 • Yâ Ehadü Yâ Allâh
 • Yâ Samedü Yâ Allâh
 • Yâ Mahmûdu Yâ Allâh
 • Yâ Sadıka’l-vâ’di Yâ Allâh
 • Yâ Âliyyü Yâ Allâh
 • Yâ Ganiyyü Yâ Allâh
 • Yâ Şâfî Yâ Allâh
 • Yâ Kâfî Yâ Allâh
 • Yâ Muâfî Yâ Allâh
 • Yâ Bâkî Yâ Allâh
 • Yâ Hâdî Yâ Allâh
 • Yâ Kâdiru Yâ Allâh
 • Yâ Sâtiru Yâ Allâh
 • Yâ Kahhâru Yâ Allâh
 • Yâ Cebbâru Yâ Allâh
 • Yâ Gaffâru Yâ Allâh
 • Yâ Fettâhu Yâ Allâh

Eller açılır: Yâ rabbe’s-semâvâti ve’l-ard, yâ zelcelâli ve’l-ikrâm Es’elüke bi hakkı hâzihi’l-esmâi küllihâ en tüsâlliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve râhimte ve terahhamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhime fil alemin Rabbenâ inneke hamîdun mecid Birâhmetike yâ erhâme’r-râhimin Velhamdü lillâhi rabbi’l-âlemin denir.

E’uzü besmele çekilerek Fetih Suresinin son ayetleri okunarak tesbihat bitirilir ;

Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk

le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne

muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun

fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba *

Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih

Ve kefa billahi şehıda *

Muhammedür rasulüllah

vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm

terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana

sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud

zalike meselühüm fit tevrati

ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağleza

festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar

ve adellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.