TÖVBE DUASI

21.05.2024
50

Tövbe duası nedir? Tövbe duası ile ilgili dua nasıl edilmeli? Tövbe duası ile ilgili dualar şunlardır;

 • “Ey Rabbim! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün

suçlarımı bağışla!

 • Allah’ım! Bilerek, bilmeyerek ve umursamadan yaptığım yanlışları! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim.
 • Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin ve Senin gücün her şeye yeter.” (Buhârî, Deʽavât, 60 [6398]; Müslim, Zikir, 70 [2719]).
 • “Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihâyetsiz olan yalnız sensin.” (Buhârî, Ezân 149 [834]; Müslim, Zikir, 48 [2705]).
 • “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”
 • Mağfiretini talep ediyorum Allah’ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlâm!
 • (Bir aciz kul olarak ben) Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O’na yönelir ve Yüce Zât’ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederim. Zira tövbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O’dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.
 • “Ey Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Sen’in kulunum. Ve ben iman ve ubûdiyetimde/kulluğumda gücüm yettiği kadar Sen’in ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Sen’in bana ihsân ettiğin nimetleri ikrar ve îtirâf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve îtirâf ederim. Yâ Rabbi! Sen beni af ve mağfiret eyle. Zira Sen’den başkası günahları af ve mağfiret edemez.” (Buhârî, Deavât, 2, 16)
 • “Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günah işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle. Yani benim istihkakım olmayarak mahza fazl u kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur.” (Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16)
 • “Allah’ım! Beni bağışla ve tövbemi kabul buyur! Çünkü Sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin.” Dediğini sayardık.” (Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1516; Tirmizî, Deavât, 38/3434)
 • “Allah’a istiğfar eder ve O’na tevbe ederim!» diyen başka birini görmedim.” (Nesâî, Kübrâ, IX, 171; İbn-i Hibbân, Sahîh, III, 207/928)
 • Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek kimse yoktur.”
 • Kerîm ve Azîm olan Allah’ım! Bu ana gelinceye kadar benim dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya karar verdim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Şüphesiz Sen Kendisinden başka ilah olmayan, Hayy ve Kayyûm olansın.
 • Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve resûluh Ben, Allah’tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. Yine Muhammed Aleyhissâlatü Vesselâmın O’nun kulu Peygamberi olduğuna da şahadet ederim. Ey bütün günahları bağışlayan Gaffâr! Dilimle, nefsimle, bedenimle ve azalarımla işlediğim bütün günahlarımın affı için senin bağışlayıcılığına ve büyüklüğüne iltica eder, yalnız. Senden affımı isterim.
 • Her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr! Bedenime ve yarattığın azalarıma şükürsüz davrandım isyan ettim. Gözlerimle, kulaklarımla, ellerimle, ayaklarımla, dilimle, midemle ve bütün vücut azalarım ile günah işledim günahlarımdan tevbe ettim. Gözlerimle; haram olana baktım, kınadım, hor gördüm, Basir! İsminle tevbe ettim. Affeyle Rabbim! Ey gizli açık her sesi işiten Semi’! Kulaklarımla; gıybet ve dedikodu dinledim, kötü ve yasak olanı işittim, Semi’ isminle Tevbe ettim. Mağfiret eyle Mevlâm!
 • Estağfirullahe’l Azîm, Yâ Gaffâr! Yâ Tevvâb! Yâ Afuvv! Yâ Basîr! Yâ Semi’! Yâ Bâtın! Yâ Alîm!) Ey her şeyi hakkıyla bilen Alîm! Midemle; helal olmayan şeyleri yedim, içtim, boğazımdan geçirdim. Bilerek ya da bilmeyerek faize bulaştım. Bu günahlarıma Âlim isminle tevbe ettim. Tövbemi kabul eyle Allah’ım!
 • Ey bütün mahlûkatı maddî manevî kirden arındıran Kuddûs! Kalp ve ruhumda beslediğim; kibir, adavet, öfke, kin, nefret, ucûb, hırs, aç gözlülük, kendini beğenme ve başkalarından üstün görme, haset, ikiyüzlülük, isyan, fesatçılık, fitnecilik, riyakârlık, hıyanet, sevgisizlik, merhametsizlik, cimrilik, kıskançlık günahlarımdan Kuddûs isminle tevbe ettim. Bu ismin hürmetine bütün bu kötü hasletlerden kalp ve ruhumu temizle Allah’ım!
 • “Rabbim! Hatalarımı, yaptığım cahillikleri, işlerimde yaptığım bütün aşırılıklarımı ve benden daha iyi bildiğin her şeyi bağışla.” (Buhârî, “Da’avât”, 60)
 • “Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla!
 • Allah’ım! Ciddî ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim.
 • Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.” (Buhârî, De’avât, 60; Müslim, Zikir ve Dua, 70)
 • ilahi Yarabbi, ilahi Yarabbi, ilahi YARABBi, eğer benim  elimden ve dilimden ve gözümden ve kulağımdan ve ayağımdan bilip bilmeyip Senin rızana muhalif işlediğim şirk hata ve isyan çıktıysa ben onların cümlesine tövbe ettim. Pişman oldum beni affet. Peygamberlerin evveli Hz. Adem (a.s) ahiri iki cihan serveri Hz. Muhammed (sav) ‘e bu ikisinin arasında ne kadar peygamber geldi geçti ben hepsine iman ettim. Dilim ile ikrar kalbim ile tasdik ettim. Asla şüphem yoktur.
ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.