HAZRETİ LUT

Hz. Lut’un Hayatı

Hz. Lut (a.s), Hz. İbrahim Peygamberin kardeşi Haran’ın oğludur. Kur’an-ı Kerim Lut (a.s) Peygamberden 27 kez bahsetmektedir. Hz. Lut (a.s) İbrahim Peygambere ilk iman edenlerden olmuştur. Kur’an-ı Kerim de Lut (a.s) Peygamber den şöyle bahsedilmiştir:

 •  Lût ’a da hikmet ve ilim verdik; onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lût’u rahmetimize kabul ettik; çünkü o iyilerdendi. (Enbiyâ /74-75) .

Lut (a.s) Peygamberin kavmi Sodomlular hem azgın hem ahlâksız bir kavimdi. Sapıklığı ve iğrençliği adeta meslek haline getirmişlerdi. Kur’an-ı Kerimin ifadesi ile hayvandan daha aşağı konumda idiler. Lut (a.s) Peygamber kavmini bir rivayete göre kırk sene boyunca Allah’ın dinine davet etmiş. Fakat kavminden sadece iki kızı ve birkaç kişi iman etmiştir. Kavmiyle baş edemeyen Lut (a.s) Peygamber artık dayanamayarak Rabbine niyaz ederek yardım istemiştir. Allah kavmi helak etmek için meleklerini erkek suretinde göndermişti. Kavmi iğrenç ahlâksız olduğu için erkek suretinde gelen meleklere dahi utanmadan yaklaşmaya çalışmışlardı. Allah kavme önce dehşet verici kulakları sağır eden bir ses duyurmuş ardından memleketin altını üstüne getirmiş ve kavmin üzerine taş yağdırarak onları helak etmiştir.

Hz. Lut (a.s)

Hz. Lut (a.s) Hz. İbrahim Peygamberin kardeşi Haran ‘ın oğludur. Hz. Lut’ un (a.s) adı Kur’an-ı Kerim ‘ de 27 kez geçmektedir. Hz. Lut (a.s) İbrahim Peygambere ilk iman edenlerdendir. Hz. Lut (a.s) İbrahim Peygamber ile birlikte Allah yolunda hicret etme şerefine erenlerden olmuştur. Kendisi İbrahim Peygamberin yolunda gidenlerden biriydi. Cömert, sabırlı, misafirperverdi. Çiftçilik ile uğraşırdı.

Kur’an-ı Kerimin Diliyle Hz. Lut (a.s)

Kâinatın Sahibi Rabbimiz Kur’an-ı Kerim de Hz. Lut ‘tan (a.s) şöyle bahsetmektedir:

 •  Lût ’a da hikmet ve ilim verdik; onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lût’u rahmetimize kabul ettik; çünkü o iyilerdendi. (Enbiyâ/74-75)
 • Bir başka surede şöyle bahsetmektedir:  İsmail, Elyesa‘, Yunus ve Lût’u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık. (En’âm/ 86)

Hz. Lut‘un (a.s) Kavmi: Sodomlular

Sodom kavmi hem azgın hem ahlâksız bir kavimdi. Daha önce gelen milletlerde olmayan ahlaksızlık ve iğrençliği yapmışlardı. Sodom kavmi sapıklık, iğrençlik ve iğrençliği adeta meslek haline getirmişti. Bu iğrençliği yapmak onlar için normal bir durumdu. Kendilerini durdurmaya çalışanları susturup iğrenç bir şekilde şunları söylüyorlardı: “Temizler aramızdan çıksın!” diyorlardı. Sodom kavmi iffet, hayâ, namus nedir bilmezlerdi. Hayvanlar aleminde bile olmayan alçaklık, adilik baş göstermişti adeta. Kur’an-ı Kerimde de geçtiği şekilde “bel-hüm edall: hayvandan daha aşağı” konuma gelmişlerdi.

Ne yazık ki Hz. Lut (a.s) bu sapık, hayvandan daha aşağı konumda olan kavme gönderilmiş, onları hidayete çağırmak için uğraşıyordu. Yüce Rabbimiz (c.c) Kur’ân-ı Kerîm’de Lut (a.s) Peygamber’in bu çabasından şöyle bahsetmiştir:

 • Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? (Şuara / 161)
 • Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. (Şuara / 162)
 • Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. (Şuara / 163)
 • Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir. (Şuara / 164)
 • Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz!” (Şuara / 165-166)

Sodom kavmi ise Lut (a.s) Peygamberi dinlemez, onu yalancılıkla suçlarlar ve davetine uymazlardı. Lut (a.s) ise onlara yaptıkları iğrençliğin kötü olduğunu buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim de şöyle beyan edilir:

 •  Lût’u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: “Sizden önceki topluluklardan hiçbirinin (bu ölçüde) yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz!” (A’râf / 80)

Böyle söyleyerek kavminin yaptığı bu ahlaksızlığın sonunun felaket olacağını bildirdi. Kavmi ise Lut (a.s) Peygamberi ülkesinden kovmaya kalkışmıştı.

Bu olay Kur’an-ı Kerim de şöyle geçmektedir:

 • Kavminin cevabı, “Onları (Lût ve arkadaşlarını) memleketinizden çıkarın! Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar!” demelerinden başka bir şey olmadı. (A’râf /82)

Sodom kavmi ahlâksız ve azgın oldukları için temiz olmayı, namuslu yaşamayı, suç saymışlardı. Her iğrenç olan şey onların manevi gıdası olmuştu. Temiz, namuslu olan insanlardan rahatsız oluyorlar ve “Ey Lût!” dediler, “Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın!” (Şuarâ/167) diyerek Lut (a.s) Peygamberi sürekli tehdit ediyorlardı.

Hz. Lut (a.s) kendilerine Allah’ın azabını hatırlatıyordu. Kur’an-ı Kerim in ifadesi ile:

 • Aslında Lût, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı; ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. (Kamer /36)

Sodom kavmi başlarına gelecek felaketin şiddetini kavrayamıyor ve bu nedenle tehdidi önemsemiyorlardı. Rezil bir şekilde Lut (a.s) Peygambere: “..Kavminin tek cevabı şu oldu: “Hadi, doğru söyleyenlerden isen başımıza Allah’ın azabını getir de görelim! ”diyorlar (Ankebût /29)  ve bu iğrenç fiillerinden vazgeçmiyorlardı.

Hz. Lut (a.s) Peygamberin Mücadelesi

Lut (a.s) Peygamber çok çetin şartlarda bir rivayete göre tam kırk sene kavmiyle mücadele etmiş onları Allah’ın yoluna davet etmiştir. Gün geçtikçe kavminin yaptığı ahlâksızlıklar, iğrençlikler dayanılmayacak boyuta ulaşmıştı. Sodom kavmi yaptıklarından dolayı azaba müstehak olmuştu. Lut (a.s) Peygamber artık dayanamayarak Rabbine niyaz ederek şunları söylemiştir:  

 • “Rabbim! Beni ve ailemi, bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar” diye dua etti. (Şuarâ/169)
 •  Lût, “Şu ahlâkı bozan topluluğa karşı bana yardım et rabbim!” diye dua etti. (Ankebût/30)

Senelerce durmadan kavminin hidayeti için çaba göstermiştir. Ne yazık kendisine iki kızıyla beraber çok az kişi iman etmiştir. Azgın kavminin arasında maalesef hanımı da vardı. Hanımı da kendisine iman etmemiş azgın kavmin tarafını seçmişti. Bu nedenle dua Lut (a.s) Peygamber için son çare olmuştu. Yüce Rabbimiz Sodom kavmini helak etmek için meleklerini gönderdi. Melekler erkek suretinde gönderilmişti. Fakat hayvandan aşağı iğrenç, sapık Sodom kavmi erkek suretinde gelen bu meleklere de ahlaksızca yaklaşmaya çalıştılar.

 Bu hadise Kur’an-ı Kerim de şöyle anlatılır: Elçilerimiz Lût’a geldiğinde, Lût onlardan dolayı huzursuz oldu, onlara karşı çaresizlik hissetti. “Zor bir gün!” dedi. (Hûd /77)

Lut (a.s) Peygamberin kavmi erkek suretinde gelen melekleri görünce :

 • Lût’un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lût, “Ey kavmim! Şunlar kızlarım; sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah’tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu!” dedi. (Hud/78)
 • “Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekâlâ biliyorsun” dediler. (Hud/79)
 • Lût, “Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim!” dedi. (Hud/80)
 • Elçiler “Ey Lût! Biz rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç, sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan, şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman, sabah vaktidir. Sabah da yakın, değil mi?” dediler.  (Hud/81)

Sapık güruh son bir kez Lût (a.s) kapısına yüklendilerse de bir anda hepsinin gözleri kör ediliverdi. Ayet-i kerimede bu hakikat şöyle anlatılmaktadır:

 • Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik; tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları! (Kamer/ 37)

 Kavmi kapıyı kırarak içeri girdiler hepsinin gözü bir anda kör oldu. O panikle kapıya dahi kaçamadılar. Lut (a.s) onları kollarından tutarak dışarı çıkardı.

Kur’an-ı Kerimin ifadesiyle bu olay şöyle anlatılır:

 • Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde, rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. (Hûd/ 82-83)

Hz. Lut’un Kavmi Sodom Kavminin Helakı

Lut (a.s) Peygamberin inkârcı kavmi böylesine büyük ve iğrenç bir günahı işlediğinden Rabbimiz kendilerine ilk olarak dehşet verici kulakları sağır eden bir ses duyurmuş ardından memleketin altını üstüne getirmiş ve kavmin üzerine taş yağdırarak onları helak etmiştir.

Yüce Rabbimiz daha sonra gelecek nesillere ibret olsun diye Kur’an-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır:

 • İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. (Hicr /75)
 • Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hâlâ duruyor. (Hicr /76)
 • Onda da inananlar için bir ders vardır. (Hicr /77)

Yüce Rabbimiz Ankebût Sûresi’nin 35. ayetinde de bu ahlâksız kavimden şöyle bahsetmiştir:  İşte o memleketten geriye, aklını kullananların yararlanabileceği açık bir ibret vesikası bıraktık.

Hadislerle Hz. Lut (a.s) Peygamber

İbn-i Abbâs’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: “Lût kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, fâili de (yapanı da) mef’ûlü de (yapılanı da) öldürünüz!” (Tirmizî, Hudûd, 24/1456; Ebû Dâvûd, Hudûd, 28/4462)

İbn-i Abbâs’tan diğer bir rivâyete göre Allah Resulü (sav) üç kere: “Lût kavminin işini (livâta) yapan mel’ûndur (lânetlenmiştir).”(Tirmizî, Hudûd, 24/1456) buyurdular.

Hasan-ı Basri’den gelen bir rivâyete göre Hazret-i Peygamber (sav) Lut kavminin helâk sebeplerini saydıktan sonra hadisin devamında şöyle buyurmuşlardır: “Bir de ümmetim bu ahlâksızlıklara şunu da ilâve eder ki, o da, kadın kadına münâsebette bulunulmasıdır (yâni eşcinsellik)…” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 51)

YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.