CEVŞEN DUASI

24.02.2023
254

Bismillâhirrahmânirrahîm

 • Allâhümme Rabbena
 • hallisnâ
 • ve ecirnâ
 • ve neccinâ mine’n-nar
 • ve ‘â-finâ va’fü ‘annâ ve edhilne’l-cennete dara kudsike me’a’l-ebrâr
 • bi ‘afvike Yâ Mücîr
 • bi fadlike Yâ Gaffar
 • ve es-elüke bihakki hâzihi’l-esmâi’l-kerîme-ti’ş-Şerîfeti ve’s-sıfâti’l-celîleti’l-latîfeti en tüsalliye ‘alâ seyyidinâ Muhamme-din ve ‘alâ âlihî ve sahbihî bi’adedi ha-senâti Muhammedin bismillah
 • has-biyallah
 • lâ ilahe illallah
 • şehidallâh
 • kulhüvallâh
 • mâşâallâh
 • rabbiyallah
 • tebârekallâh
 • te’âlallâh
 • tevekkeltü ‘alallâh
 • feseyekfîke hümüllâh
 • ve hüve’s-semî’u’l-‘alîm
 • Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâne’l-emâne lâ uhsî şenâen ‘aleyke ente kemâ eşneyte ‘alâ nefsik
 • Yâ Allah
 • Yâ Rahman
 • Yâ Rahîm
 • Yâ Gafur
 • Yâ Şekûr
 • Es-elüke bimâ ahseytehû ‘aleyke min es-mâike’l-hüsnâ ve sıfâtike’l-‘ulyâ ve ke-limâtike’t-tâmmeti en tağfiralî velivâli-deyye veliüstâzî Sâidi’n-Nursîyyi veli-talebeti rasâili’n-nûri velicemî’i’l-mü’-minîne ve’l-mü’minâti ve’l-müslimîne ve’l-müslimâti’l-ahyâi minhüm ve’l-emvâti
 • ve terhamenâ rahmeten tüğnî-nâ bihâ ‘an rahmeti men sivâke min halkıke ve en takdiye havâicenâ ve tû’-tiyenâ süâlenâ fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve tahtime lenâ bi’s-se’âdeti ve’ş-şe-hâdeti ve’l-kerâmeti ve’l-büşrâ ‘inde fîraki’d-dünyâ ve tecziye Muhamme-den sallallâhü ‘aleyhi vesellem ‘annâ mâ hüve ehlühû ve müstehakkuh
 • Ve en lâ tekilenâ ilâ enfüsinâ tarfete ‘aynin velâ ilâ ehadin min halkik
 • Ve tus-liha lenâ şe’nenâ ve en tahrusenâ bi-‘aynikelletî lâ tenânıü ve tahfezanâ bi-ruknike’llezî lâ yürâmü Ya Ze’l-celâli ve’l-ikrâm ve en tasrife ‘annâ ve ‘ammen ‘ullika ‘aleyhi hâzihi’l-esmâü âfe-te’l-cinni ve’l-insi ve’ş-Şeyâtîn
 • Ve zelzelete’l-ardi ve dekdekete’l-cibâli min haşyetih
 • Ve âfete’t-tâ’uni ve’l-vebâi ve ‘ayne’s-sûi ve vece’a’l-cevârihi ve sâira’l-afât
 • Ve tahfezanâ min külli şerrin ve su’
 • Ve terzükana’s-selâmete ve’l-‘âfıyete ve’l-hayra fi’d-dünyâ ve’l-âbirati bi rahmetike yâ erhâme’r-râhi-mîn ve sallallâhü ‘alâ seyyidinâ Mu-hammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în. Ve’l-hamdülillâhi Rabbi’l-‘âlemîn.”
ETİKETLER: , ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.