HATİM DUALARI

06.07.2024
19

Hatim duaları nasıldır? Hatim duaları kuran-ı kerimde varmı? Hatim duaları şunlardır;

 • Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salât ve selâm olsun.

Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’an’ın hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine. Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah’ım! Bizi Kur’an süsü ile süsle. Kur’an ile bize lütfet! Kur’an ile bizi şereflendir. Kur’an elbisesini bize giydir. Kur’an hürmetine bizi cennetine koy. Kur’an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed’in tamamına merhamet et. Allah’ım! Kur’an’ı bize dünyada yoldaş eyle. O’nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur’an hidayeti ile bizi hidâyete eriştir. Kur’an’ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur’an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur’an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey Lütuf ve ihsan sahibi!. Allah’ım! Kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kâfir toplumlara karşı bize yardım et. Yüce Kur’an hürmetine.

 • Allah’ım! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur’an’ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hz. Muhammed (a.s)’in ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin (a.s) ruhlarına ulaştır. Ve Peygamberimiz (a.s)’in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salât ve selam olsun.
 • Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Yüce olan Allah, kuşkusuz doğru söylemiştir. O’nu Peygamberimiz bizlere ulaştırmıştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a şükürler olsun. İyi netice müttakilerindir. Düşmanlık yalnızca zalimler içindir. Peygamberimiz olan Hz. Muhammed’e, onun tüm ehl-i beytine ve onun ashabına selam ve salat olsun. Ey Rabbimiz! Bizlerden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphe yok ki sen her şeyi işitebilen ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizlerin tövbelerini kabul et! Şüphesiz ki sen tövbeleri en çok kabul etmiş olan ve merhametli olansın. Bize de hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşabilmeyi bizi muvaffak et! Yüce Kur’an-ı Kerim’in hürmetine, alemlere rahmet şeklinde gönderdiğin Peygamber hürmetine.’’
 • Ya Rabbelalemin! Şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi ! Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri ahsen surette kabul eyle. Ya Rabbi! Cemi hata ve kusurlardan salim eyle. Ya Rabbi ! Hasıl olan sevabı evvela Peygamber (sav) efendimizin mübarek, aziz, latif ruh-ı tayyibelerine hediye eyledik kabul eyle. Ya Rabbi ! İlk Peygamber Hz. Adem (a.s.) dan bu güne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik, lsâl eyle. Ya Rabbi! Kur’an-ı Kerim’i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabiin, tebe-i tabiin, Müfessirin ve muhaddisin’in ruhlarına hediye eyledik, isâI eyle. Ya Rabbi ! Din, vatan, hak ve hakikat Uğuruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle Ya Rabbi ! Bu hatm-ı şerife (mevlid-I şerife) vesile olanların emellerini makbul, günahlarını mağfur, ticaretlerini “Len tebür” eyIe. Her ne murat Ile okutmuşlarsa muratlarına naiI eyle Ya Rabbi ! Bu aileden ahrete göçenlerin günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle. Peygamberimizin (s.a.v) şefaatine nail eyle. Ya Rabbi ! Uzaktan ve yakından gelip, şurada toplanan aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi ! Şu mübarek gecede: “Toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle. Ya Rabbi ! Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip, onları islah eyle. Ya Rabbi ! Islah olacak halleri yoksa onları KAHHAR ism-i şerifinle kahr u perişan eyle. Ya Rabbi !Ümmet-i Muhammed’in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ıhsan eyle. Ya Rabbi ! Öbür alemde estaizu billah “ferikun fil cenneti ve ferikun fis seiyr” Cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı zaman bizleri cennet fırkasına dahil eyle. Ya Rabbi ! Kuı-‘an-ı Kerim’in nurlu yolundan bizleri ayırma ya Rabbi! Onun ahkamını yaşayıp, tatbik edenlerden eyle. Ya Rabbi ! Kıyamet gününe kadar baki kalacağını vaat ettiğin Din-i İslamı ülkemizde payidar eyle. Ya Rabbi ! Namazı niyazı bırakan, içki ve kumarla evinin yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle. Ya Rabbi ! Çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Allah’ına, peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle. Ya Rabbi ! Vatanına, milletine, din ve mukaddesatına gönülden bağlı olanlardan eyle. Ya Rabbi ! Namazına-niyazına, ibadat u taatına devam edenlerden eyle. Ya Rabbi ! Her türlü afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, tehlikelerden. Zarar ve ziyanlardan bizleri hıfz u himaye eyle.
 • Ya Rabbi ! Hassaten günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden muhafaza eyle. Ya Rabbi ! Bütün kıymetli uzuvlarımızı mevlam ne için yaratmış isen, o yerde kullanma şuurunu bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi ! Kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve Islama faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet : “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü”
 • Ya Rabbi ! Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek ruh teslim etmek cümlemize nasib eyle. Ya Rabbel’alemin ! Biz sana yalvarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi ! “AMIN” diyen şu kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle, cemalinle bizleri şereflendir. “Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun ve salamun alel murselin vel hamdu lillahi Rabbil” alemin. El-Fatiha
 • Ya ilâhel Âlemîn! Ya Erhamerrâhimin! Şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk, ellerimizi açtık boynumuzu büktük, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Yâ Rabbi! Senin affina merhametine ve lütfuna daha cok ihtiyaç duyduğumuz su zamanda bizleri sensiz bırakma yâ Rabbi! Dua dua sana yalvarıyoruz, kapına geldik bizleri bos çevirme Yâ Rabbi! Okumuş olduğumuz hatim-i şerifi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tespihleri ahsen surette kabul eyle .Yâ Rab! Şu anda senin medh ü senân için kalem tutan eller hürmetine, Seni tesbih için ikrâra gelen diller hürmetine, Felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzura kavuşturan o mübarek velâdeti Muhammed aleyhisselam hürmetine, Dergâh-ı izzetine uzanan, barigâh-ı mecd-i azâmetine açılan mü’min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan hâlis gönüller hürmetine, Allah(c.c.) Allah(c.c.) diyerek mübarek ismini anan sâfî diller hürmetine yapmış olduğumuz Hatm-i Şerifi Kabul eyle. Bütün ümmet-i Muhammed’e lutfeyle Yâ Rabbi! Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur’an-ı Kerim’i okuduk. Başlarımızın tacı, dertlerimzin ilâcı,Habibin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) salat ü selam yolladık; Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbi! Okunan Kur’an-ı Kerim’i, Sure-i Şerife’leri ahsen-i kabul ile kabul eyle yâ Rabbi! Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, kâinatın efendisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilâcı Habibin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)in rûh-u tayyibelerine hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbi! Hatm-i Şeriften hasıl olan sevabı ilk peygamber Hz. Adem(a.s)?den son Peygamber Hz. Muhammed (sav) ‘e kadar gelip geçen bütün peygamberlerin aziz ruh-u şeriflerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbi! Hasseten hasıl olan sevabı, hatm-i Şerife katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ana, baba evladül ayanların, ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbi! Kabirlerini Kur’an-ın nûruyla aydınlat, kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle Yâ Rabbi! Hasbel beşer içlerinden kabir azabına duçâr olan olanlar var ise, okunan Kur’an-ı Hakim ve Sevgili Peygamberimiz hürmetine afv-ü mağfiret eyle yâ Rabbi! İsimleri unutulmuş, kabirleri kaybolmuş, nesilleri kesilmiş, yokmu bizede bir Fâtiha üç İhlas okuyacak diyen, deyipde ağlayıp bekleyen ehl-i imanın ruhlarına da taltif eyle yâ Rabbi! Yâ Erhamerrahimîn! Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar nasibeyle. Görünür görünmez belalardan, güç yetmez, takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi lütfunla esirge ve muhafaza eyle Yâ Rabbi! Kur’an-ı Kerim’in nurlu yolundan bizleri ayırma yâ Rabbi! Onun ahkamını yaşayıp, tatbik edenlerden eyle. Kur’an-ı Kerim’i bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Ya Rabbelalemin. Bizleri Kur’an-ın hidayetiyle hidayet eyle. Bizleri Kur’an-ın kerametiyle ateşten koru. Kur’an-ın lütfuyla derecelerimizi yükselt. Ey büyük lütuf ve ihsan sahibi! Kur’an-ın tilavetiyle günahlarımızı affet. Okurken yaptığımız hataları bağışla tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur Yâ Rabbi! Bizi Kur’an-ın ziynetiyle ziynetlendir. Kur’an-ın keremiyle bize ikram et. Kur’an-ın şerefiyle şereflendir. Kur’an-ın şefaatiyle cennete ulaştır. Kur’an-ın hürmetine bizi bütün dünya belalarından ve ahiretin azabından koru. Ey Rahman ve Rahim bütün ümmet-i Muhammed’e merhamet eyle. Ey duaları kabul eden merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz! Dualarımızı kabul eyle. Kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslam’a faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet : Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü. Yâ Rabbi! Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek ruh teslim etmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemize son nefeste iman selameti nasip eyle yâ Rabbi! Âmin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden ve okunan hatm-i şeriflerde katkısı bulunan kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle, dareyn saadeti nasip eyle, razı olduğun kulların arasına ilhak eyle yâ Rabbi! Hatime katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını iki cihanda senin nurunla pür nur olmalarını nasip eyle Allahım! Varsa bütün sıkıntılarını sen gider yâ Rabbi! Hatim Duasına katılan katılamayan herkesin günahlarını geniş mağfiretinle affeyle Yâ Rabbi! Sübhane Rabbike Rabbil-ızzeti amme yesıfün ve selemün alel-mürselin vel-hamdü lillahi Rabbil-alemin. Esseletü vesselemü aleyke Ya ResülAllah(c.c.)! Esseletü vesselemü aleyke Ya HabibAllah(c.c.)! Allahümme salli ve sellim ve berik alâ seyyidine Muhammed! Lillahi Teâlel EL FATİHA!
 • Ey Yüce Rabbimiz ! Sen bütün mahlukatına merhametli bilhassa inanmış kullarına pek lütufkarsın, el açtık kapına geldik sana dua ve niyazlarımızla yalvarıyoruz, dualarımızı kabul ederek bizlere af kapından bos çevirme Allah’ım! Kıyamet gününün tek hakimi ve sahibi sensin, bizlere orada acı, cehennem azabından koru Ya Rabbi! Biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz, bizleri ibadet ve itaatin yolundan hiç bir zaman ayırma Allah’ım! Hidayet üzere devamlı kalmayı, muttaki kullarından olmayı, dünya ömrümüzü iffet ve şerefimizle geçirmeyi cümlemize nasip eyle Allah’ım! Gadabından hoşnutluğuna, cezandan affına, şeytanın şerlerinden senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Allah’ım! Okunan hatimi serifi dergahnda kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvelen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin temiz ruhuna hediyeye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi! Diğer peygamberlerin, sahabeyi kiram ile tabiinin ruhlarına, dini İslam’a ilimleriyle ve kılıçlarıyla hizmet eden alimlerle, şehitlerin ruhlarına hediyeye eyledik sen vasıl eyle Ya Rabbi! Amin diyen cemaatimizin ahrete göç eylemiş geçmişlerinin ruhlarına, bu topluluğumuza sebep olanların bütün ölmüşlerinin ruhlarına, dünyada anacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediyeye eyledik, sen ulaştır Ya Rabbi! Ve hassaten bu hatimin yapılmasında emeği geçen ve katılan herkesin geçmişlerinin ruhuna hediyeye eyledik sen ulaştır Ya Rabbi! Günahları varsa, onları hasenata tebdil eyle Allah’ım! Hatime katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını, iki cihanda senin nurunla pür nur olmalarını nasip eyle Allah’ım! Varsa bütün sıkıntılarını sen gider Ya Rabbi! Senin affına merhametine ve lütfuna daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu zamanda bizleri sensiz bırakma Ya Rabbi! Sana yalvarıyoruz, kapına geldik bizleri boş çevirme Ya Rabbi! Allah’ım sende biliyorsun ki senden başkasına Rabb demedik, sadece sana kulluk ettik ve sadece senden yardım istedik, ve biliyoruz ki Allah’ım senin razı olmadığın işler yaptık, ama sen bizim Rabbimizsin senden başkasına gidecek halimiz yok ki, ceza vermende sen bizim Rabbimizsin, affetmende rabbimizsin, bizi bağışlarsan sen gafur ve rahimsin. Sen affedicisin, affı seversin bizleri affeyle Ya Rabbi… Ahirete göç eylemiş, kemikleri çürümüş bir fatihaya muhtaç olanların kabirlerini Kur’an’ın nuru ile aydınlat, makamlarını cennet eyle Allah’ım! Kabirlerinde imanlarının ve Kur’an’ın nurunu onlara ortak eyle! Kabirlerini cennet bahçelerinden eyle. Cehennem çukuruna benzetme Ya Rabbi! Beşer olarak, şaşarak işledikleri kusurları sebebiyle kabir azabı çekenler varsa, okunan Kur’an hürmetine sen onları kurtar Allah’ım! Sevgili Peygamber (asm)’in hürmetine onları affet Allah’ım! Kabe-i Muazzama, Ravza-i mutahhera ve diğer mukaddes yerler hürmetine sen onlara acı Allah’ım!
 • Dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış bütün Müslüman kardeşlerimizin halleri sana arz ediyoruz Allah’ım! Zulmedenleri ıslah eyle Ya Rabbi! Islah olmaları mümkün değilse, onları Kahhar isminle kahreyle Ya Rabbi! Özellikle şuan dünyanın dört bir tarafında, biz burada rahat bir mekanda karnımız tok, başımızda çatı dua etmek bile nefsimize ağır gelirken ya onlar, ya onlar Allah’ım! Gecenin bir saatinde, soğukta, karnı aç ve bir köşede ölmeyi bekleyen Müslüman kardeşim “Ben burada bu haldeyken benden bir duasını bile esirgeyen Müslüman kardeşimden hesabımı soracak günü bekliyorum.” Diyorsa, bunun hesabını nasıl veririz Allah’ım! Bizlere bu şuuru nasip eyle Allah’ım.
 • Son nefesimizde kelim-i şehadetle buyurun “ Eşhedu el la ilahe illallah ve eşhedu anne Muhammeden abduhu ve rasuluh” diyerek bu dünyadan göç etmeyi, imanın ve İslam’ın doğru, temiz ve nurlu yolundan ayrılmadan göç etmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi !Şerefimiz olan dinimizi, dünyamızı ahretimizi mamur eyle. Gözümüzün, kulağımızın kalbimizin ve diğer bütün azalarımızın şerlerinden bizleri koru.
 • Ey kalpleri tasarrufunda bulunduran Mevlamız, bizleri ve aile fertlerimizi sana itaatle hoşnutluğuna sebep olan işlerde ve doğru yolunda daim eyle! Kabul olmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslamlığa faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri de koru Ya Rabbi! Amin diyen kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle cemalinle bizleri müşerref eyle ve duamızı yüce dergahında kabul eyle Ya Rabbi! Hulasa duaların özü; sevgili Peygamberimizin (sav) senden istediği hayırlı işlerin tamamını biz de Senden istiyoruz, bizlere de nasip eyle Ya Rabbi! Sevgili Peygamberimizin (sav) sana sığındığı bütün şerlerden, fitne, fesat ve nifaktan bizde Sana sığınıyoruz, hepimizi koru Allah’ım! Hatim duasına katılan katılmayan herkesin günahlarını geniş mağfiretinle affeyle Ya Rabbi! Bizlere hiçbir zaman düşünemediğimiz kadar büyük ve geniş nimetler ihsan eyle Ya Rabbi! Hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli hesap gününde, senin gölgenin altında bulunmayı nasip eyle Allah’ım. Bu hatime katılan arkadaşlarla beraber Cennette de komşu olmayı nasip eyle Ya Rabbi

Bütün ölmüşlerimizin ve Sevgili Peygamberimizin (sav) ruhu için, Allah Teala’nın rızası için. El Fatiha.

ETİKETLER: ,
YAZAR BİLGİSİ
İslami hakikatleri Allah rızası için insanlara ulaştırmaya çalışan bir kul.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.